Vedtekter

Vedtekter for Næringsforum i Fjellregionen. Vedtatt på årsmøtet 22.06.2006 med endringer vedtatt på årsmøtet 23.06.2020

§ 1. Navn

Næringsforumets navn er Næringsforum i Fjellregionen. Forkortelse: NiF

Undertekst: Nord-Østerdalen og Rørosområdet

§ 2. Formål

Næringsforumets hovedformål er å bidra til vekst, utvikling og etableringslyst for

næringslivet i Fjellregionen.

Formålet skal oppnås ved at Næringsforumet dekker følgende områder:

• ivareta medlemmenes faglige økonomiske, og sosiale interesser,

• forbedre regionens rammevilkår

• gjennomføre konkrete utviklingsprosjekter

• skape møteplasser for nettverksbygging

• være næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner

Næringsforumet skal engasjere seg i faglige samfunnspolitiske spørsmål, men er partipolitisk

uavhengig.

§ 3. Organisering

Næringsforumet er en frittstående forening som kan ha undergrupper.

Det skal lages egne retningslinjer for undergruppene. Retningslinjene godkjennes av årsmøtet.

I den utstrekning det er behov for det kan undergruppene ha egne tillitsvalgte. Styret innkaller

undergruppens tillitsvalgte når det er behov for det. Det skal føres avdelingsregnskap for alle undergruppene.

§ 4. Medlemmer

Næringsforumet skal bestå av:

• a) Bedrifter, institusjoner og offentlige virksomheter fra Nord-Østerdal og

Rørosregionen som produserer varer og/eller tjenester – uansett omfang og størrelse.

• b) Personer som på grunn av sin utdannelse, stilling eller virksomhet har tilknytning til

næringene.

§ 5. Inn- og utmeldelse

Søknad om opptagelse som medlem sendes til og avgjøres av styret. Utmeldelse må være

meddelt skriftlig til styret innen 1. desember det enkelte år. Hvis ikke belastes kontingent for

påfølgende år.

§ 6. Økonomi

Finansieringen skjer ved kontingenter, tilskudd og prosjektfinansiering.

Årlig kontingentsats fastsettes av årsmøtet, og gjelder for påfølgende år. Jf. § 10

Medlemmer som unnlater å betale skyldig kontingent kan av styret strykes og utelukkes fra

Næringsforumet. Krav på kontingent er dermed ikke bortfalt.

§ 7. Styret

Næringsforumet ledes av styret bestående av 5-7 medlemmer, alle valgt på årsmøtet.

Styremedlemmer velges for to år. Blant disse velges leder for ett år av gangen.

Hvert år velges minst 2 og maksimum 4 styremedlemmer. Styret velger/engasjerer selv

sekretær og kasserer

Styret er vedtaksdyktig når over 50% av styremedlemmene er til stede. Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret holder møte så ofte styreleder eller minst 2 styremedlemmer forlanger det. Det skrives

protokoll fra styremøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Engasjere seg i næringslivsrelevante enten på eget initiativ eller etter innspill fra

medlemmene.

3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide

retningslinjer for disse.

4. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid

gjeldende vedtekter, retningslinjer og bestemmelser.

5. Representere Næringsforum i Fjellregionen utad.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter,

inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Satsene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra

valgkomiteen. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 9. Medlemsmøte

Medlemsmøter avholdes etter styrets beslutning.

§ 10. Årsmøte

Årsmøtet er Næringsforumets høyeste organ, og holdes hvert år innen utgangen av mai

måned. Styret fastsetter tidspunkt for årsmøtet. Minst 4 uker før årsmøtet sendes varsel om årsmøte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker

før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med årsberetning og regnskap må være tilgjengelig for medlemmene

senest 1 uke før årsmøtet.

Bare møtende medlemmer og frammøtte med fullmakt kan avgi stemme. Hvert

medlem/fullmakt teller 1 stemme.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på

sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst fjerdeparten av Næringsforumets

medlemmer krever det.

Fristen ved innkalling til ekstraordinært årsmøte er 8 dager.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av fullmakter.

2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen

3. Årsberetning og regnskap

4. Innkomne forslag

5. Fastsette kontingent

6. Styrets honorar

7. Valg av styre, revisor og valgkomité på 3 medlemmer

§11. Vedtektsendringer

For endringer av Næringsforumets vedtekter kreves 2/3 flertall blant de frammøte medlemmer

på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Alle andre avstemminger med den unntagelse som

følger av § 13 avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

§ 12. Eksklusjon

Medlem som handler i strid med Næringsforumets vedtekter eller beslutninger kan av styret

ekskluderes eller suspenderes for en bestemt tid. Eksklusjonsvedtak skal meddeles

vedkommende skriftlig, og være begrunnet. Styrets avgjørelse kan innankes for årsmøtet.

Anken har utsettende virkning.

§ 13. Oppløsning

Forslag om Næringsforumets oppløsning kan bare behandles på et ordinært årsmøte. Vedtak

om oppløsning krever ¾ flertall blant de møtende og 2/3 av Næringsforumets medlemmer må

ha avgitt stemme.

Ved oppløsningen av Næringsforumet skal Næringsforumets midler benyttes til fremme av ny

næringsvirksomhet i Fjellregionen etter årsmøtets nærmere beslutning.

Annet:

Innmelding og kontingent (2021)

Bedrifter 1-5 årsverk: kr 3 000,- 

Bedrifter 6-29 årsverk: kr 6 000,-

Bedrifter 30+ årsverk: kr 10 000,- 

Personlig medlemskap: kr 600,-

Styregodtgjørelse (2021)

– Fast årlig godtgjørelse leder kr. 25.000

– Fast årlig godtgjørelse til styremedlemmer kr. 6.000