Vedtekter

Vedtatt på årsmøtet 22.6.2006

§ 1. Navn
Næringsforumets navn er Næringsforum i Fjellregionen. Forkortelse: NiF

Undertekst: Nord-Østerdalen og Rørosområdet

§ 2. Formål
Næringsforumets hovedformål er å bidra til vekst, utvikling og etableringslyst for næringslivet i Fjellregionen.

Formålet skal oppnås ved at Næringsforumet dekker følgende områder:

 • ivareta medlemmenes faglige økonomiske, og sosiale interesser,
 • forbedre regionens rammevilkår
 • gjennomføre konkrete utviklingsprosjekter
 • skape møteplasser for nettverksbygging
 • være næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner

Næringsforumet skal engasjere seg i faglige samfunnspolitiske spørsmål, men er partipolitisk uavhengig.

§ 3. Organisering
Næringsforumet er en frittstående forening som kan ha undergrupper.

Det skal lages egne retningslinjer for undergruppene. Retningslinjene godkjennes av årsmøtet.

I den utstrekning det er behov for det kan undergruppene ha egne tillitsvalgte. Styret innkaller undergruppens tillitsvalgte når det er behov for det.

Det skal føres avdelingsregnskap for alle undergruppene.

§ 4. Medlemmer
Næringsforumet skal bestå av:

 • a) Bedrifter, institusjoner og offentlige virksomheter fra Nord-Østerdal og Rørosregionen som produserer varer og/eller tjenester – uansett omfang og størrelse.
 • b) Personer som på grunn av sin utdannelse, stilling eller virksomhet har tilknytning til næringene.

§ 5. Inn- og utmeldelse
Søknad om opptagelse som medlem sendes til og avgjøres av styret. Utmeldelse må være meddelt skriftlig til styret innen 1. desember det enkelte år. Hvis ikke belastes kontingent for påfølgende år.

§ 6. Økonomi
Finansieringen skjer ved kontingenter, tilskudd og prosjektfinansiering.

Kontingenten forfaller til betaling innen 1. mars. Årlig kontingentsats fastsettes av årsmøtet, og gjelder for påfølgende år. Jf. § 10

Medlemmer som unnlater å betale skyldig kontingent kan av styret strykes og utelukkes fra Næringsforumet. Krav på kontingent er dermed ikke bortfalt.

§ 7. Styret
Næringsforumet ledes av styret bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, alle valgt på årsmøtet.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år. Blant disse velges leder og nestleder for ett år av gangen.

Hvert år velges minst 2 og maksimum 3 styremedlemmer og 1 varamedlem. Styret velger/engasjerer selv sekretær og kasserer.

Minst 3 medlemmer, hvorav leder eller nestleder, må være til stede for at gyldig styrevedtak skal kunne fattes.

Styrevedtak fattes ved alminnelig flertall.

Styret holder møte så ofte styreleder eller minst 2 styremedlemmer forlanger det. Det skrives protokoll fra styremøtene, som underskrives av møtende styremedlemmer og sekretær.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 2. Engasjere seg i næringslivsrelevante enten på eget initiativ eller etter innspill fra medlemmene.
 3. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide retningslinjer for disse.
 4. Administrere og føre nødvendig kontroll med økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende vedtekter, retningslinjer og bestemmelser.
 5. Representere Næringsforum i Fjellregionen utad.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Satsene fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen.

Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktiske utgifter skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 9. Medlemsmøte
Medlemsmøter avholdes etter styrets beslutning.

§ 10. Årsmøte
Årsmøtet er Næringsforumets høyeste organ, og holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Styret fastsetter tidspunkt for årsmøtet. Minst 4 uker før årsmøtet sendes varsel om årsmøte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste med årsberetning og regnskap må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Bare møtende medlemmer og frammøtte med fullmakt kan avgi stemme. Hvert medlem/fullmakt teller 1 stemme.

På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst fjerdeparten av Næringsforumets medlemmer krever det.

Fristen ved innkalling til ekstraordinært årsmøte er 8 dager.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenning av fullmakter.
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen
 3. Årsberetning og regnskap
 4. Innkomne forslag
 5. Fastsette kontingent
 6. Styrets honorar
 7. Valg av styre, revisor og valgkomité på 3 medlemmer

§11. Vedtektsendringer
For endringer av Næringsforumets vedtekter kreves 2/3 flertall blant de frammøte medlemmer på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Alle andre avstemminger med den unntagelse som følger av § 13 avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 12. Eksklusjon
Medlem som handler i strid med Næringsforumets vedtekter eller beslutninger kan av styret ekskluderes eller suspenderes for en bestemt tid. Eksklusjonsvedtak skal meddeles vedkommende skriftlig, og være begrunnet. Styrets avgjørelse kan innankes for årsmøtet. Anken har utsettende virkning.

§ 13. Oppløsning
Forslag om Næringsforumets oppløsning kan bare behandles på et ordinært årsmøte. Vedtak om oppløsning krever ¾ flertall blant de møtende og 2/3 av Næringsforumets medlemmer må ha avgitt stemme.

Ved oppløsningen av Næringsforumet skal Næringsforumets midler benyttes til fremme av ny næringsvirksomhet i Fjellregionen etter årsmøtets nærmere beslutning.