Fotograf: Tom Gustavsen

Om NiF

Næringsforum i Fjellregion er en interesseorganisasjon for næringslivet i Fjellregionen

Vi jobber med å forbedre regionens rammevilkår gjennom å være et felles næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner. Vi er høringsinstans i saker som berører næringslivets interesser og rammevilkår, driver med lobbyvirksomhet og har mediekontakt.

NiF er med på å tilrettelegge for utvikling og gode rammevilkår i området, som kan bidra til økt bolyst. Vi jobber innenfor infrastruktur, utdanning, næringsliv og er en tilrettelegger for møteplasser.

Foreningen dekker kommunene fra Folldal til Røros, og teller i dag rundt 80 medlemsbedrifter.

Styret er delaktig i:

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen skal fremme saker som er viktige for framtida til disse to banestrekningene. Forumet arbeider bl.a. for at:

  • Røros- og Solørbanen skal være en del av et helhetlig jernbanetilbud i Sør-Norge
  • Røros- og Solørbanen elektrifiseres og blir en foretrukket godslinje mellom Nord- og Midt-Norge og Europa
  • Røros- og Solørbanen skal ha nasjonal betydning for personaltransport

Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, enkeltpersoner, regionråd og andre interesserte parter som har interesse av Røros- og Solørbanens framtid kan være medlemmer. Næringsforum i Fjellregionen er medlem i dette forumet og Bjørn Børresen er NiF sin representant.

Vegforum Rv 3

Vegforum for Rv 3 sitt formål er å arbeide for utvikling av RV 3, med utgangspunkt i at denne veien er hovedfartsåre for trafikk nord-sør i Norge. Forumet består av politikere fra strekningen, og næringslivet, representert ved 2 fra NiF.

Forumet arbeider blant annet for at;

  • Rv 3 skal være en sikker og effektiv ferdselsåre for tungtrafikken
  • Rv 3 blir prioritert i forhold til vedlikehold og forbedringer av vegstandard
  • Rv 3 får utbedret kritiske flaskehalser
  • Rv 3 skal fungere godt for lokaltrafikken samtidig med gjennomfartstrafikken

Studietilbud og kompetanseheving i Fjellregionen

Næringsforum engasjerer seg i ulike møter med tema kompetanseheving for næringslivet i Fjellregionen.

Daglig leder Erling Aas-Eng er NiF sin representant på dette fagområdet. Daglig leder er også med i skoleutvalget på Røros VGS.

Lufthavnområdet

Lufthavnrådet for Røros-regionen jobber for å sikre et godt og framtidsrettet tilbud ved ved lufthavnen på Røros. Herunder skal rådet fungere som en samarbeidspartner og bindeledd mellom Lufthavnen, operatører, offentlige myndigheter, næringsliv, reiseliv og andre reisende.

Ottar Tollan er NiF’s representant i Lufthavnrådet.

Reiseliv, lokalmat og primærnæring

Helhetlig destinasjonsutvikling som omfatter opplevelser og mat samt et levende landbruk er viktig for vår regions tiltrekningskraft. Dette er også næringsliv som er viktig for Fjellregionens innbyggere og økonomi.

Kjetil Kvarteig representerer NiF i temaer knyttet til landbruk og lokalmat. Han har et stort nettverk av lokalmatprodusenter som han hjelper med å lykkes i markedet. Ann Brudevoll representerer NiF i møter hvor tema er lokalmat, primærnæring og plansaker.