Fotograf: Tom Gustavsen

Om NiF

Næringsforum i Fjellregion er en interesseorganisasjon for næringslivet i Fjellregionen

Vi jobber med å forbedre regionens rammevilkår gjennom å være et felles næringspolitisk talerør overfor myndigheter og eksterne næringsorganisasjoner. Vi er høringsinstans i saker som berører næringslivets interesser og rammevilkår, driver med lobbyvirksomhet og har mediekontakt.

NIf er med på å tilrettelegge for utvikling og gode rammevilkår i området, som kan bidra til økt bolyst. Vi jobber innenfor infrastruktur, utdanning, næringsliv og er en tilrettelegger for møteplasser.

Foreningen dekker kommunene fra Folldal til Røros, og teller i dag rundt 75 medlemsbedrifter.

Styret er delaktig i:

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen

Jernbaneforum Røros- og Solørbanen skal fremme saker som er viktige for framtida til disse to banestrekningene. Forumet arbeider bl.a. for at:

  • Røros- og Solørbanen skal være en del av et helhetlig jernbanetilbud i Sør-Norge
  • Røros- og Solørbanen elektrifiseres og blir en foretrukket godslinje mellom Nord- og Midt-Norge og Europa
  • Røros- og Solørbanen skal ha nasjonal betydning for personaltransport

Kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, enkeltpersoner, regionråd og andre interesserte parter som har interesse av Røros- og Solørbanens framtid kan være medlemmer. Næringsforum i Fjellregionen er medlem i

Sigrid Jansen er NIF’s representant i Jernbaneforum

Vegforum Rv 3

Vegforum for Rv 3 sitt formål er å arbeide for utvikling av RV 3, med utgangspunkt i at denne veien er hovedfartsåre for trafikk nord-sør i Norge. Forumet består av politikere fra strekningen, og næringslivet, representert ved 2 fra NiF.

Forumet arbeider blant annet for at;

  • Rv 3 skal være en sikker og effektiv ferdselsåre for tungtrafikken
  • Rv 3 blir prioritert i forhold til vedlikehold og forbedringer av vegstandard
  • Rv 3 får utbedret kritiske flaskehalser
  • Rv3 skal fungere godt for lokaltrafikken samtidig med gjennomfartstrafikken

Arne Horten er NiFs representant i vegforum Rv 3.

Studietilbud og kompetanseheving i Fjellregionen

Næringsforum engasjerer seg i ulike møter med tema kompetanseheving for næringslivet i Fjellregionen. Dette har bl. a vært

  • Kompetanse 2020 som arrangerer arrangementet «Hematt» i Oslo med fokus på jobbmuligheter i Fjellregionen
  • Tynset Studie og Høyskolesenter med fokus på desentrale høyskoletilbud i Fjellregionen
  • SUM-messa.

Per Arild Eggen er NIF’s representant for studietilbud og kompetanseheving i Fjellregionen

Lufthavnområdet

Lufthavnrådet for Røros-regionen jobber for å sikre et godt og framtidsrettet tilbud ved ved lufthavnen på Røros.

Herunder skal rådet fungere som en samarbeidspartner og bindeledd mellom Lufthavnen, operatører, offentlige myndigheter, næringsliv, reiseliv og andre reisende.

Ottar Tollan er NIF’s representatnt i Lufthavnrådet